Rozliczenia z ZUS – co warto wiedzieć?
Biznes na co dzień, Finanse, Informacje, Prawo

Rozliczenia z ZUS – co warto wiedzieć?

Przedsiębiorcy prowadzący działalności gospodarcze zobowiązani są do opłacania składek do ZUS za siebie i za swoich pracowników. Wyjątkiem nieuiszczania składek jest okres zawieszenia działalności. W pozostałych przypadkach ten przykry obowiązek pracodawca musi dopełniać.

Jeśli pracodawca zatrudnia pracownika, musi w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia stosunku o pracę, zgłosić ten fakt do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Opłaty do ZUS przedsiębiorca składa w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca, jeśli opłaca prowadzi firmę jednoosobową i opłaca składki tylko za siebie lub do 15-tego dnia każdego miesiąca, gdy zatrudnia pracowników i płaci za nich składki.

Nowi przedsiębiorcy na starcie otrzymują od ZUS możliwość opłacania obniżonych stawek. Przywilej ten kończy się po 24 miesiącach od dnia rozpoczęcia działalności i wówczas pracodawca zobowiązany jest płacić składki w standardowym wymiarze.

Na całość składek do ZUS składają się:

  • ubezpieczenie emerytalne 19,52% podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie rentowe 8,00% podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie chorobowe 2,45 % podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie wypadkowe (cztery pierwsze ubezpieczenia stanowią ubezpieczenie społeczne)  od 0,40% do 3,60% podstawy wymiaru
  • ubezpieczenie zdrowotne 9,00% podstawy wymiaru
  • fundusz pracy (płacimy, gdy wynagrodzenie brutto pracownika przekroczy w danym miesiącu ustawową płacę minimalną) 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  • fundusz gwarantowanych świadczeń społecznych 0,10% podstawy wymiaru.

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą dodatkowo jest zatrudniona na stanowisku nie związanym ze swoja działalnością umową o pracę lub posiada prawa emerytalne, mogą dobrowolnie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne poza ubezpieczeniem chorobowym. Obowiązkowo natomiast opłacają ubezpieczenie zdrowotne.
Zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie korekty lub zmiany oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń odbywa się na mocy odpowiednio złożonego wniosku.