Środki trwałe – czym są dla przedsiębiorcy?
Biznes na co dzień, Finanse

Środki trwałe – czym są dla przedsiębiorcy?

Środki trwałe to termin nieobcy każdemu przedsiębiorcy. Oznaczają te elementy własności lub współwłasności danej firmy, które są przeznaczone do długiego użytkowania, zakładając, ze owo użytkowanie oznacza minimum 1 rok, oraz są wykorzystywane ze względu na potrzeby przedsiębiorstwa i ich wartość przekracza kwotę 3.500 zł. To podstawowe czynniki świadczące o tym, iż dany zakup jest środkiem trwałym a nie zwykłym elementem wyposażenia danej firmy. Środek trwały stanowi majątek danego przedsiębiorstwa i musi być zaksięgowany w ewidencji środków trwałych, które powinien prowadzić przedsiębiorca. W myśl tego, co zapisano powyżej do środków trwałych zaliczać będziemy: nieruchomości – jak: grunty, lokale, budynki oraz środku transportu, maszyny, sprzęt i żywy inwentarz. Środek trwały musi wytwarzać korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorcy, a zatem musi być w pełni sprawny. Przedsiębiorca określa wartość początkową środka trwałego – która, w zależności od sposobu wprowadzenia do przedsiębiorstwa, stanowi cenę nabycia, cenę wytworzenia owego środka lub wartość rynkową spadku czy darowizny. Wartość ta, jest w okresie użytkowania zmienna – oznacza to, że może spadać poprzez eksploatację, zużywanie i niszczenie lub wzrastać poprzez modernizacje i ulepszanie. Środki trwałe mogą, ale nie muszą, podlegać amortyzacji. Amortyzacja polega na systematycznych odpisach związanych z użytkowaniem danego przedmiotu, z zastrzeżeniem, że kwota odpisów nie może przekroczyć kwoty początkowej środka trwałego.

Aby zlikwidować środek trwały – jeśli, np.: uległ zniszczeniu a koszt naprawy przekracza jego wartość i jest dla przedsiębiorcy nieopłacalny – należy usunąć go z ewidencji środków trwałych i sporządzić protokół z likwidacji. Taka sama procedura będzie dotyczyła sprzedaży środka trwałego – konieczne jest usuniecie go z ewidencji środków trwałych i przedstawienie dowodu sprzedaży. Daną czynność należy odpowiednio nazwać – likwidacją lub sprzedażą i zaksięgować.